Center for Public Policy Studies

The 6th National Conference of Higher Education Researchers, October 25-26, 2018: Conference Program available – so we are meeting again in Poznan!

September, 2018

The 6th National Conference of Higher Education Researchers will be organized in Poznan and sponsored by the Center for Public Policy Studies (October 25-26, 2018).

The Conference Program is available here in PDF.

Dzień 1. 25 października 2018

10.45 – Rozpoczęcie konferencji

11.00 – 12.15 – Sesja referatów I

 • Marek KwiekMierzalność, porównywalność i widzialność systemów nauki. Konsekwencje
  dla kierunku zmian strukturalnych w Polsce
 • Magdalena Szuflita-Żurawska, Beata A. BasińskaPolska nauka na tle Europy: produktywność naukowa i praktyki publikacyjne w wybranych dyscyplinach naukowych w latach 2015-2017
 • Barbara GrabińskaAlokacja środków finansowych na granty badawcze w przekroju uczelni i dyscyplin naukowych w Polsce

12.15 – 12.45 – Przerwa kawowa

12.45 – 14.00 – Sesja referatów II

 • Magdalena Jelonek, Szymon CzarnikCzy kobiety mają szansę na dobry wybór? – analiza wyborów edukacyjnych na poziomie wyższym kobiet i mężczyzn
 • Anna PokorskaModele pełnienia funkcji prorektorskich na uniwersytetach przez kobiety
 • Łukasz Stankiewicz Co po kapitale ludzkim? Nauki społeczne i polityka państwa wobec umasowionego szkolnictwa wyższego

14.00 – 15.15 – Obiad

15.15 – 16.30 – Sesja referatów III

 • Agnieszka Dziedziczak-FoltynReforma oparta na konsultacjach. O różnorodnych efektach konsultowania Ustawy 2.0 ze środowiskiem akademickim w latach 2015-2018
 • Dominik Antonowicz„Historyzacja” reform ustroju uczelni w Polsce (2007-2018)
 • Krystian Szadkowski, Marek KwiekReformy zatrzymane w pół drogi. Zmiany w zakresie autonomii polskich uniwersytetów publicznych (2007-2017).

16.30 – 17.00 – Przerwa kawowa

17.00 – 18.30 – Sesja referatów IV

 • Mariusz FinkielszteinMiędzy pasją, obowiązkiem i nudą – nuda dydaktyczna pracowników dydaktyczno-naukowych
 • Kinga CiereszkoWzorce użytkowania serwisów społecznościowych dla naukowców przez pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jakub KrzeskiTeoria kapitalizmu akademickiego z perspektywy półperyferyjnego systemu szkolnictwa wyższego. Przykład Polski.

20.00 – Kolacja

Dzień 2. 26 października 2018

9.00 – Rozpoczęcie konferencji

9.00 – 10.15 – Sesja referatów V

 • Aleksandra Lis, Zarządzanie wydziałem, a wewnętrzny ład akademicki. Analiza statutów wybranych uczelni publicznych.
 • Iryna Degtyarova – Ocena wybranych zagadnień sfery governance w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie w świetle badań opinii kadry zarządczej
 • Joanna Wolszczak-DerlaczUdział szkół wyższych w Programach Ramowych UE – stan oraz determinanty

10.15 – 10.45 – Przerwa kawowa

10.45 – 12.00 – Sesja referatów VI

 • Ewa RozkoszOcena w postępowaniach habilitacyjnych wspierana metrykami. Analiza wzorców w naukach miękkich i twardych
 • Emanuel Kulczycki, Ewa Rozkosz, Marek HołowieckiCzy polskie wydawnictwa naukowe recenzują maszynopisy książek? Triangulacja perspektyw wydawców, autorów i recenzentów
 • Dorota JedlikowskaModel nauki otwartej jako przykład ścierających się modeli kontekstów nauki we współczesnej Polsce. Podejście socjologiczne

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 13.45 – Sesja referatów VII

 • Jakub Brdulak, Ewa Chmielecka, Jacek Lewicki – Kompetencje społeczne – jak je rozumiemy, projektujemy i potwierdzamy?
 • Jolanta Buczek, Wojciech Stęchły, Sylwetka absolwenta kierunków ekonomicznych a model uniwersytetu – analiza wybranych przykładów studiów ekonomicznych w Polsce
 • Justyna Maciąg – Model oceny dojrzałości Kultury Lean w szkołach wyższych – wyniki badań

13.45 – Zakończenie konferencji i obiad