Center for Public Policy Studies

All 46 volumes (1993-2015) of Nauka i Szkolnictwo Wyższe (Science and Higher Education) at your fingertips!

Nauka i Szkolnictwo Wyzsze (Science and Higher Education), a leading Polish semi-annual journal in higher education research is available on-line. All 46 volumes from 1993 to 2015, with about 500 articles, are at your fingertips – available on-line. AMU PRESSTO is housing the journal, providing an invaluable resource to the Polish higher education research community.

Link: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/issue/archive

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Dziś, gdy instytucja uniwersytetu znalazła się w samym centrum dyskusji dotyczących społecznego i gospodarczego rozwoju nowoczesnych społeczeństw, teoretyczny namysł i empiryczne badania jej przekształceń mają znaczenie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Bardzo trudno jednak ujmować jej transformacje w oderwaniu od transformacji, jakim poddawana jest cała tkanka społeczna, w której uniwersytet jest osadzony. Nowoczesny uniwersytet – podobnie jak, szerzej, całe szkolnictwo wyższe – podlega dzisiaj bowiem dokładnie takim samym presjom jak inne nowoczesne instytucje społeczne. Dzieje się tak na całym świecie, również i w Polsce. Uważamy, że w tej sytuacji istotnego znaczenia nabierają zwłaszcza międzynarodowe badania porównawcze szkolnictwa wyższego.

Chcielibyśmy, aby przyjmowane do druku teksty prezentowały podejście dyscyplinarne i metodologiczne związane z naukowymi badaniami szkolnictwa wyższego (czyli higher education research). W polskim kontekście duże znaczenie ma koncentracja na drugim członie tego określenia, a mianowicie research. Zamierzamy publikować tutaj wyniki badań naukowych, podobnie jak przez ostatnie dwie dekady funkcjonowania pisma  – a nie akademickie polemiki. Chociaż pola badawcze zajmowane przez ten obszar wiedzy w świecie są dosyć ściśle zdefiniowane, a same badania mają rozległą tradycję teoretyczną, w Polsce ta subdyscyplina nauk społecznych (oraz nauk o polityce publicznej) – w wersji znanej w krajach Europy Zachodniej – dopiero zaczyna się rozwijać.  Ma jednak dużą tradycję w Polsce powojennej, do której warto nawiązywać.

W związku z tak określoną rolą pisma, publikowane teksty nie będą brać udziału w publicystycznych dyskusjach, polskich czy międzynarodowych – chociaż być może do tych pierwszych będą się pośrednio przyczyniać. Nie będą też bezpośrednio odpowiadać na bieżące problemy szkolnictwa wyższego. Naturalnym odbiorcą publikacji z obszaru badań szkolnictwa wyższego jest wspólnota badawcza, która tym obszarem świata społecznego zajmuje się naukowo i zawodowo. Odbiorcami pisma mogą być również, rzecz jasna, naukowcy zajmujący się badaniami szkolnictwa wyższego jedynie okazjonalnie, z perspektywy swoich dyscyplin, oraz – jak w całym świecie – tzw. refleksyjni praktycy. Mogą być też nimi naukowcy, których interesują transformacje szkolnictwa wyższego w Polsce, Europie i na świecie; lub w Polsce – w kontekście Europy i świata.

Editorial Team

Redaktor naczelny

 • prof. dr hab. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Poland

Redaktor wykonawczy

 • dr Krystian Szadkowski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

Sekretarz redakcji

 • mgr Marek Hołowiecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Poland

Rada naukowa

 • Dr hab. Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland
 • Prof. dr hab. Ireneusz Białecki, Uniwersytet Warszawski, Poland
 • Dr Dorota Dakowska, Université Lumière Lyon-II, France
 • Prof. Michael Dobbins, Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, Germany
 • Dr hab. Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska, Poland
 • Prof. Peter Maassen, Uniwersytet w Oslo, Norway
 • Dr Marta Shaw, Uniwersytet Jagielloński, Poland
 • Prof. Pavel Zgaga, Uniwersytet Lublański, Slovenia