Center for Public Policy Studies

Special Issue of “Science and Higher Education” on Polish HE reforms published! Kwiek as an editor, 340 pages available on-line and in print!

A Special Issue of “Science and Higher Education” (2(50)/2017) on Polish reforms published! 340 pages available on-line and in print!

The whole issue is available here: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/issue/view/766

It can downloaded here.

Marek Kwiek, Wprowadzenie: Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce i jej wyzwania. Jak stopniowa dehermetyzacja systemu prowadzi do jego stratyfikacji. 

Prezentowany tom jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, jest jubileuszowy (50/2017), po drugie jedyny raz został oddany do dyspozycji wybitnych naukowców i administratorów, którzy nie zajmują się naukowymi badaniami szkolnictwa wyższego. Zadecydowały o tym względy praktyczne – chcieliśmy mianowicie, aby w momencie debat o reformach część z nich utrwalić, zestawić ze sobą w jednym miejscu, pokazać obok siebie. Napisało dla nas grono wybitne, które jak dotąd nigdy nie funkcjonowało w jednym miejscu. Uznaliśmy że taki jednorazowy wyłom w charakterze pisma jest istotny dla powodzenia reform, dzisiaj i w przyszłości, zgodnie z tezą o ich permanentnym charakterze.

Napisali dla nas byli i obecni dyrektorzy i prezesi największych instytucji finansujących badania naukowe (Maciej Żylicz z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Zbigniew Błocki i Andrzej Jajszczyk z Narodowego Centrum Nauki); byli i aktualni przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (Wiesław Banyś i Jan Szmidt); prezes, wiceprezes i członkowie zespołu pracującego nad ideą uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk (Jerzy Duszyński, Tadeusz Burczyński, Paweł M. Rowiński i Andrzej Rychard); prorektorzy trzech najlepszych polskich uniwersytetów (Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, Stanisław Kistryn z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Beata Mikołajczyk i Ryszard Naskręcki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza); prezes Fundacji Rektorów Polskich i przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Jerzy Woźnicki); członkowie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (Jerzy Brzeziński i Stefan Jackowski) i wiceprezes Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Łukasz Sułkowski); były wiceminister ds. kontaktów uczelni z gospodarką (Jacek Guliński); wreszcie przewodniczący i członkowie Rady Narodowego Kongresu Nauki (Jarosław Górniak, Janusz M. Bujnicki, Mirosława El Fray i Aneta Pieniądz) i dyrektor jednego z najlepszych polskich ośrodków naukowych (Jacek Kuźnicki). Wielu z nich występuje i występowało w kilku rolach.

Wszystkim im jestem ogromnie wdzięczny! Poświęcili swój czas i oddali swoją energię wierząc w sukces tego przedsięwzięcia. Tym bardziej należy im się nasza czytelnicza uwaga. Istotny jest też kontekst, w którym prezentowany tom powstawał: na zakończenie cyklu debat w ramach Kongresu Nauki Polskiej i przed jego ostatnią, podsumowującą konferencją. Wszyscy autorzy (w tym redaktor tego tomu) uwierzyli, że warto zaprezentować swoje poglądy na różne – mniej i bardziej ogólne – aspekty reformowania polskiej akademii właśnie teraz, kiedy wydaje się, że będziemy mieli do czynienia z drugą falą reform. W momencie oddawania tego tomu do druku ich kształt jest nieznany, podobnie jak nieznany jest los nowej ustawy o szkolnictwie wyższym w parlamencie. Odpowiedzi kierunkowe i szczegółowe poznamy w ciągu najbliższego roku.