Center for Public Policy Studies

Here

Here

Szkolnictwo wyższe w okresie transformacji jako
przedmiot analiz – w kontekście wyzwań nauki
globalnej i fundamentalnej roli umiędzynarodowienia
badań w nowej polityce naukowej.
Marek Kwiek