Center for Public Policy Studies

New book published! Marek Kwiek, a 544 pp. book on institutions and academics under competitive pressures

Professor Marek Kwiek published a new book: Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji  (The University in the Times of Transformations. Academic Institutions and Faculty Under Increasing Competition, Warsaw: PWN, 544 pp.).

An e-book can be downloaded here!

Contents:

Podziękowania

Wprowadzenie: adaptacje szkolnictwa wyższego do zmieniającego się świata

Część pierwsza: konteksty teoretyczne w europejskich badaniach porównawczych

Rozdział 1. Pytanie o państwo dobrobytu: reformy szkolnictwa wyższego w kontekście reform sektora publicznego

Rozdział 2. Pytanie o międzypokoleniową ruchliwość społeczną: szkolnictwo wyższe a drabina edukacyjna i zawodowa

Rozdział 3. Pytanie o prywatyzację i deprywatyzację: epoka ekspansji edukacyjnej i epoka implozji systemów szkolnictwa wyższego

Rozdział 4. Pytanie o partnerstwa uniwersytetów z przedsiębiorstwami: rola zróżnicowania kanałów wymiany wiedzy

Rozdział 5. Pytanie o badania naukowe: od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji misji badawczej polskich uczelni

Rozdział 6. Pytanie o produkcję wiedzy i konkurencyjność gospodarczą : szkolnictwo wyższe w Polsce i w Europie Środkowej

Rozdział 7. Pytanie o kontekst historyczny: postkomunistyczne transformacje uniwersytetów w Europie Środkowej

Część druga: polska kadra akademicka z europejskiej perspektywy porównawczej

Rozdział 8. Zarządzanie w szkolnictwie wyższym: kolegialność akademicka i uniwersytet jako „wspólnota badaczy”?

Rozdział 9. Kariera akademicka: stabilizacja, drobne kroki i kamienie milowe

Rozdział 10. Umiędzynarodowienie badań naukowych: wpływ na produktywność badawczą

Rozdział 11. Nierówności w produkcji wiedzy: rola najbardziej produktywnych naukowców

Rozdział 12. Młoda kadra akademicka: międzypokoleniowe różnice w pracy naukowej i produktywności badawczej

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Indeks rzeczowy

Spis tabel

Spis rysunków

O Autorze

See: Introduction: Higher Education Adjusting to the Changing World” (in Polish)

More: http://ksiegarnia.pwn.pl/Uniwersytet-w-dobie-przemian,129303177,p.html