Center for Public Policy Studies

VI Ogólnopolska Konferencja Badaczy Szkolnictwa Wyższego, 25-26 października 2018! Czekamy na abstrakty!

Call for proposals is here.

Ważne daty:

Nadsyłanie abstraktów: 9 września 2018 r.
Informacja o przyjęciu abstraktu: 16 września 2018 r.

Nadsyłanie tekstów:
pokonferencyjny numer „Nauki i Szkolnictwa Wyższego” 30 stycznia 2019 r.
Publikacja: I kwartał 2019 roku

Polski system szkolnictwa wyższego już od kilku lat znajduje się w stanie ciągłej reformy, a jego kształt jest dziś przedmiotem niebywale ożywionej dyskusji społecznej. Nic w tym jednak dziwnego, gdy pod uwagę weźmiemy szersze, globalne zjawisko. W końcu uniwersytet i instytucje szkolnictwa wyższego znalazły się dziś w samym centrum debat nad społecznym i gospodarczym rozwojem nowoczesnych społeczeństw. Procesowi temu towarzyszy zatem ciągła renegocjacja zadań i misji, które stoją przed nowoczesnym uniwersytetem. W obliczu tych dynamicznych przekształceń tym istotniejsza okazuje się wspólna praca badawcza i refleksja naukowa nad kierunkiem zachodzącej na naszych oczach transformacji systemów szkolnictwa wyższego i produkcji wiedzy.

Dlatego też już szósty raz Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM ma przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Badaczy Szkolnictwa Wyższego. Dwa dni obrad mają służyć nie tylko merytorycznej dyskusji nad prezentowanymi referatami, ale również dalszej integracji środowiska i debacie wykraczającej poza konferencyjne ramy.

Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku interesująca nas problematyka wykraczać będzie poza wąsko zdefiniowane ramy dyscyplin. Zajmować nas będą takie kwestie jak zmiany ładu akademickiego, stratyfikacja systemów szkolnictwa wyższego, zarządzanie instytucjami szkolnictwa wyższego, problemy pracy akademickiej, ewaluacja jednostek czy nierówności w dostępie do szkolnictwa wyższego. To zresztą tylko niektóre z tematów, które znajdują się w orbicie zainteresowań polskich badaczy szkolnictwa wyższego.

Serdecznie zachęcamy do udziału i dzielenia się wynikami własnych badań. Organizatorzy przewidują sesję dla młodych badaczy, w trakcie której będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów prac doktorskich dotyczących problematyki szkolnictwa wyższego i poddania ich publicznej konsultacji w gronie doświadczonych badaczy.
Abstrakty (do 500 słów) prosimy przesyłać na dwa adresy (zawsze łącznie):
kwiekm@amu.edu.pl; krysszad@amu.edu.pl.

Rada Naukowa Konferencji:

dr hab. Dominik Antonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
dr hab., prof. SGH Jakub Brdulak (Szkoła Główna Handlowa),
dr hab., prof. UAM Emanuel Kulczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
dr hab. inż., prof. PG Krzysztof Leja (Politechnika Gdańska),
dr hab. Radosław Rybkowski (Uniwersytet Jagielloński),
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Uniwersytet Jagielloński),
dr hab., prof. PG Joanna Wolszczak-Derlacz (Politechnika Gdańska).

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Marek Kwiek, dr Krystian Szadkowski, mgr Jakub Krzeski