Center for Public Policy Studies

The 6th National Conference of Higher Education Researchers, October 25-26, 2018: Conference Program available – so we are meeting again in Poznan!

The 6th National Conference of Higher Education Researchers will be organized in Poznan and sponsored by the Center for Public Policy Studies (October 25-26, 2018).

The Conference Program is available here in PDF.

Dzień 1. 25 października 2018

10.45 – Rozpoczęcie konferencji

11.00 – 12.15 – Sesja referatów I

 • Marek KwiekMierzalność, porównywalność i widzialność systemów nauki. Konsekwencje
  dla kierunku zmian strukturalnych w Polsce
 • Magdalena Szuflita-Żurawska, Beata A. BasińskaPolska nauka na tle Europy: produktywność naukowa i praktyki publikacyjne w wybranych dyscyplinach naukowych w latach 2015-2017
 • Barbara GrabińskaAlokacja środków finansowych na granty badawcze w przekroju uczelni i dyscyplin naukowych w Polsce

12.15 – 12.45 – Przerwa kawowa

12.45 – 14.00 – Sesja referatów II

 • Magdalena Jelonek, Szymon CzarnikCzy kobiety mają szansę na dobry wybór? – analiza wyborów edukacyjnych na poziomie wyższym kobiet i mężczyzn
 • Anna PokorskaModele pełnienia funkcji prorektorskich na uniwersytetach przez kobiety
 • Łukasz Stankiewicz Co po kapitale ludzkim? Nauki społeczne i polityka państwa wobec umasowionego szkolnictwa wyższego

14.00 – 15.15 – Obiad

15.15 – 16.30 – Sesja referatów III

 • Agnieszka Dziedziczak-FoltynReforma oparta na konsultacjach. O różnorodnych efektach konsultowania Ustawy 2.0 ze środowiskiem akademickim w latach 2015-2018
 • Dominik Antonowicz„Historyzacja” reform ustroju uczelni w Polsce (2007-2018)
 • Krystian Szadkowski, Marek KwiekReformy zatrzymane w pół drogi. Zmiany w zakresie autonomii polskich uniwersytetów publicznych (2007-2017).

16.30 – 17.00 – Przerwa kawowa

17.00 – 18.30 – Sesja referatów IV

 • Mariusz FinkielszteinMiędzy pasją, obowiązkiem i nudą – nuda dydaktyczna pracowników dydaktyczno-naukowych
 • Kinga CiereszkoWzorce użytkowania serwisów społecznościowych dla naukowców przez pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jakub KrzeskiTeoria kapitalizmu akademickiego z perspektywy półperyferyjnego systemu szkolnictwa wyższego. Przykład Polski.

20.00 – Kolacja

Dzień 2. 26 października 2018

9.00 – Rozpoczęcie konferencji

9.00 – 10.15 – Sesja referatów V

 • Aleksandra Lis, Zarządzanie wydziałem, a wewnętrzny ład akademicki. Analiza statutów wybranych uczelni publicznych.
 • Iryna Degtyarova – Ocena wybranych zagadnień sfery governance w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie w świetle badań opinii kadry zarządczej
 • Joanna Wolszczak-DerlaczUdział szkół wyższych w Programach Ramowych UE – stan oraz determinanty

10.15 – 10.45 – Przerwa kawowa

10.45 – 12.00 – Sesja referatów VI

 • Ewa RozkoszOcena w postępowaniach habilitacyjnych wspierana metrykami. Analiza wzorców w naukach miękkich i twardych
 • Emanuel Kulczycki, Ewa Rozkosz, Marek HołowieckiCzy polskie wydawnictwa naukowe recenzują maszynopisy książek? Triangulacja perspektyw wydawców, autorów i recenzentów
 • Dorota JedlikowskaModel nauki otwartej jako przykład ścierających się modeli kontekstów nauki we współczesnej Polsce. Podejście socjologiczne

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 13.45 – Sesja referatów VII

 • Jakub Brdulak, Ewa Chmielecka, Jacek Lewicki – Kompetencje społeczne – jak je rozumiemy, projektujemy i potwierdzamy?
 • Jolanta Buczek, Wojciech Stęchły, Sylwetka absolwenta kierunków ekonomicznych a model uniwersytetu – analiza wybranych przykładów studiów ekonomicznych w Polsce
 • Justyna Maciąg – Model oceny dojrzałości Kultury Lean w szkołach wyższych – wyniki badań

13.45 – Zakończenie konferencji i obiad