Center for Public Policy Studies

Prof. dr hab. Marek Kwiek

 

 

Marek Kwiek 

Kontakt:

Prof. dr hab. Marek Kwiek

Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, dyrektor
Katedra UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego, kierownik

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Szamarzewskiego 89,
60-569 Poznań
Tel. (+48 61) 829 22 80
kwiekm@amu.edu.pl
www.cpp.amu.edu.pl


Ukazała się moja nowa książka: Marek Kwiek, Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity, London and New York: Routledge, 274 pp., 2018 (here). "Wprowadzenie" znajduje się tutaj. Krótki opis po polsku znajduje się tutaj.

                         

Prof. dr hab. Marek Kwiek, od 2002 roku dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i od 2012 roku kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilkunastu lat prowadzi rozległe, interdyscyplinarne, międzynarodowe badania porównawcze instytucji uniwersytetu w Europie.

Międzynarodowy doradca i ekspert w sprawach polityki edukacyjnej i polityki naukowej m.in. dla Komisji Europejskiej, OECD, Rady Europy, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego. W ostatnich kilkunastu latach kierownik, partner lub członek zespołu badawczego w ponad czterdziestu projektach międzynarodowych związanych z badaniami szkolnictwa wyższego i polityką edukacyjną, finansowanych m.in. przez Fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera, unijne programy badawcze, European Science Foundation (ESF) oraz organizacje międzynarodowe, rządy państw europejskich i instytucje edukacyjne. Współtwórca strategii rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego do 2020 roku (Ernst and Young/IBNGR, 2010) i doradca ds. reform szkolnictwa wyższego w dziesięciu krajach, ostatnio na Ukrainie (2014). W 2016-2017 kierował 10-osobowym zespołem przygotowującym projekt założeń do nowej ustawy, tzw. Ustawy 2.0, promującym badawczą wizję funkcjonowania najlepszych polskich uczelni, silne publiczne finansowanie badań naukowych oraz oparcie funkcjonowania nauki na logice doskonałości akademickiej.

Jego najważniejsze międzynarodowe projekty badawcze dotyczą przedsiębiorczości akademickiej (EUEREK, European Universities for Entrepreneurship: Their Role in the Europe of Knowledge, 2004–2007, 6 PR UE), relacji uniwersytetów z otoczeniem gospodarczym (GOODUEP, Good Practices in University-Enterprise Partnerships, 2007–2009, UE), równości szans edukacyjnych (Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, 2007–2008, Fulbright Foundation), relacji państwa dobrobytu i uniwersytetów (EDUWEL, Education and Welfare, 2009–2013 i WORKABLE, Making Capabilities Work, 2009–2012, 7 PR UE) oraz transformacji profesji akademickiej (The International Attractiveness of the Academic Profession, 2000–2001, 2002–2003 oraz EUROAC, The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges, 2009–2013, ESF). W latach 2012-2017 prowadził finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pięcioletni projekt MAESTRO: Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, aktualnie prowadzi projekt NCN HARMONIA (Europejskie uniwersytety flagowe: w poszukiwaniu równowagi między doskonałością akademicką a zobowiązaniami wobec społeczeństwa i gospodarki) i projekt DIALOG (Konkurencyjność, mierzalność i umiędzynarodowienie- EXCELLENCE, 2016-2018) finansowany przez MNiSW.

Trzy lata spędził na uniwersytetach zagranicznych m.in. na University of Virginia (Fulbright Foundation, 1994–1995), University of California w Berkeley (Kosciuszko Foundation, 1996–1997) i w National Endowment for Democracy w Waszyngtonie (Reagan-Fascell Democracy Fellow, 2002–2003). W latach 2000–2001 był International Open Society Institute Policy Fellow, a w latach 2007–2009 był jednym z 30 globalnych „naukowców nowego wieku" (Fubright New Century Scholars) Fundacji Fulbrighta w dziedzinie badań nad szkolnictwem wyższym.

Opublikował 12 książek i ponad 180 artykułów, przede wszystkim w obiegu międzynarodowym. Publikował m.in. w Higher Education, Studies in Higher Education, Comparative Education Review, Science and Public Policy, Scientometrics, Higher Education Management and Policy, European Educational Research Journal, Journal of Studies in International Education, International Journal of Educational Developmewnt czy European Journal of Higher Education.

Dwie najnowsze monografie to Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity (London and New York: Routledge 2018 ss. 274) i Knowledge Production in European Universities: States, Markets, and Academic Entrepreneurialism (Frankfurt am Main and New York: Peter Lang 2013, ss. 483).

Najnowsza polska monografia to Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2015, ss. 544).

W 2015 został laureatem w Programie Mistrz (subsydium profesorskie) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP).

W 2017 r. otrzymał Nagrodę Ministra Nauki: za "wybitne osiągnięcia naukowe", jedną z trzech przyznawanych rocznie (w kategorii "wkład do rozwoju społeczeństwa").

Członek rad redakcyjnych kilku prestiżowych międzynarodowych czasopism z dziedziny badań nad szkolnictwem wyższym, m.in. Higher Education Quarterly, European Educational Research Journal, British Educational Research Journal  i European Journal of Higher Education.

Jego monografia Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity ukazała się we wrześniu 2018 w wydawnictwie Routledge (London and New York, 2018, 274 ss) (zob. stronę domową książki w Routledge; zob. Wprowadzenie tutaj).

W 2018 r. został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA) w Salzburgu.

Kariera akademicka:

 • Adiunkt, 1995-2001, Poznań University, Poland (UAM); PhD: 1995, Habilitation: 1999;
 • Profesor nadzwyczajny 2001-2009, UAM; Profesor zwyczajny 2009-, UAM.
 • Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, UAM, Dyrektor, 2002-
 • Kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego, UAM, 2012-2021.

Zagraniczne wyjazdy badawcze:

Trzy lata spędził na uniwersytetach zagranicznych m.in. na University of Virginia (Fulbright Foundation, 1994–1995), University of California w Berkeley (Kosciuszko Foundation, 1996–1997) i w National Endowment for Democracy w Waszyngtonie (Reagan-Fascell Democracy Fellow, 2002–2003). W latach 2000–2001 był International Open Society Institute Policy Fellow, a w latach 2007–2009 był jednym z 30 globalnych „naukowców nowego wieku" (Fubright New Century Scholars) Fundacji Fulbrighta w dziedzinie badań nad szkolnictwem wyższym.

Członkostwo w radach redakcyjnych, międzynarodowych sieciach i stowarzyszeniach:

 • 2015 – Editorial Board Member, British Educational Research Journal.
 • 2012 – Editorial Board Member, European Journal of Higher Education.
 • 2011 – General Editor, book series Higher Education Research and Policy, Peter Lang, Frankfurt/New York.
 • 2005 – Editorial Board Member, Higher Education Quarterly.
 • 2004 – Editorial Board member, European Educational Research Journal.
 • 2015 – Editor-in-Chief, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, as well as a board member of 4 Polish academic journals.

Członek: CHER (Consortium of Higher Education Researchers); EASST (European Association for the Study of Science and Technology); ERNOCRU (European Research Network on Civic Role of Universities); RERIES (European Network for Research and Innovation in Higher Education); EEPN (European Education Policy Network); GUNI (Global University Network Initiative); EERA (European Educational Research Association); a także EAIR (European Higher Education Society).

Projects

Large-scale:

Smaller-scale:

Publications

Recent books:

                  

 • Marek Kwiek, Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity, London and New York: Routledge, 274 pp., 2018 (Routledge book page here).
 • Marek Kwiek, Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji, Warszawa: PWN, 544 pp, 2015. Download here.
 • Marek Kwiek, Knowledge Production in European Universities. States, Markets, and Academic Entrepreneurialism, Frankfurt and New York: Peter Lang, 2013, pp. 486 (Here).
 • Marek Kwiek and Peter Maassen (eds.), National Higher Education Reforms in a European Context: Comparative Reflections on Poland and Norway, Frankfurt and New York: Peter Lang, 2012, pp. 247 (Contents here).
 • Marek Kwiek and Andrzej Kurkiewicz (eds.), The Modernisation of European Universities. Cross-National Academic Perspectives, Frankfurt and New York: Peter Lang. 2012, pp. 362 (Leaflet here).
 • Marek Kwiek, University Transformations. Institutional Change and the Evolution of Educational Policies in Europe, Poznan: AMU Press, 2010, 450 pp. (in Polish: Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie). Here.
 • Marek Kwiek, The University and the State. A Study into Global Transformations, Frankfurt and New York: Peter Lang, 2006, pp. 424 (View here).
 • Marek Kwiek, Intellectuals, Power, and Knowledge. Studies in the Philosophy of Culture and Education, Frankfurt and New York: Peter Lang, 2004, pp. 301.
 • Marek Kwiek, Marek Kwiek, The University, Globalization, Central Europe, ed. Frankfurt and New York: Peter Lang, 2003, pp. 260.

Selected recent papers and book chapters:

Forthcoming:

 • Marek Kwiek, Poland: An Abundance of Doctoral Students But a Scarcity of Doctorates. In: Philip G. Altbach, Hans de Wit, Maria Yudkevich (eds.), Doctoral Education at a Global Crossroads: An International Research Inquiry. New York: Palgrave Macmillan. 2019. 1-20. Here.

2018

 • Marek Kwiek. High Research Productivity in Vertically Undifferentiated Higher Education Systems: Who Are the Top Performers? Scientometrics. 115(1): 415-462. Here.
 • Marek Kwiek. Academic top earners. Research productivity, prestige generation, and salary patterns in European universities. Science and Public Policy. 45(1): 1-13. 2018. Here.
 • Marek Kwiek. International Research Collaboration and International Research Orientation: Comparative Findings About European Academics. Journal of Studies in International Education. Vol. 22, Issue 1 (2018). 1-25. Here.
 • Marek Kwiek. Poland: A Post-Communist High Partcipation System. In: Simon Marginson, Brendan Cantwell and Anna Smolentseva, eds., High Participation Systems of Higher Education. Oxford: Oxford University Press. 2018. 1-23. Here.
 • Brendan Cantwell, Romulo Pinheiro, Marek Kwiek. Governance. In: Simon Marginson, Brendan Cantwell and Anna Smolentseva, eds., High Particpation Systems of Higher Education. Oxford: Oxford University Press. 2018. 1-26.
 • Marek Kwiek. The University and the State in Europe. The Uncertain Future of the Traditional Social Contract. In: Ronald Barnett and Michael Peters, eds, The Global University, volume 2, New York: Peter Lang, 2018. 2-21. Here.
 • Marek Kwiek. The Robust Privateness and Publicness of Higher Education: Expansion through Privatization in Poland. in: David Palfreyman, Ted Tapper and Scott Thomas, eds., Towards the Private Funding of Higher Education. Ideological and Political Struggles New York: Routledge (International Studies in Higher Education), 2018. 90-111. Here.
 • Marek Kwiek, Krystian Szadkowski. Higher Education Systems and Institutions: Poland. In: International Encyclopedia of Higher Education Systems, Pedro N. Texteira and J.C. Shin, eds. Cham: Springer, 2018. 1-20. Here.
 • Marek Kwiek. Private Higher Education in Developed Countries. In: International Encyclopedia of Higher Education Systems, Pedro N. Texteira and J.C. Shin, eds. Cham: Springer, 2018. 1-21.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Ustawa 2.0 a mierzalność i porównywalność osiągnięć naukowych. Nauka. 1/2018: 65-86. Here.

2017

 • Marek Kwiek. A Generational Divide in the Polish Academic Profession. A Mixed Quantitative and Qualitative Approach. European Educational Research Journal. Vol. 16(5) (2017). 645-669. Here.
 • Michale Dobbins, Marek Kwiek. Europeanisation and Globalisation of Higher Education in Central and Eastern Europe: 25 Years of Changes Revisited (1990-2015). Introduction to a Special Issue.  European Educational Research Journal. Vol. 16(5) (2017) 519–528. Here.
 • Marek Kwiek. Higher Education, Welfare States and Austerity: Pressures on Competing Public Institutions. In: Jon Nixon (ed.), Higher Education in  Austerity Europe. London: Bloomsbury. 2017. 20-38. Here.
 • Dominik Antonowicz, Marek Kwiek and Don F. Westerheijden. The Government Response to the Private Sector Expansion in Poland. In: H. de Boer, J. File, J. Huisman, M. Seeber, M. Vukasovic and D.F. Westerheijden, eds., Policy Analysis of Structural Reforms in Higher Education. Processes and Outcomes. Cham: Palgrave. 119-140. Here.
 • Marek Kwiek. La desprivatización en la educación superior: un enfoque conceptual. Revista de la Educación Superior. 2017. 1-26. Here.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Prywatyzacja i deprywatyzacja: od ekspansji (1990–2005) do implozji (2006–2025) systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Nauka. 1/2017. 39-67. Here.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Wprowadzenie: Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce i jej wyzwania. Jak stopniowa dehermetyzacja systemu prowadzi do jego stratyfikacji. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(50), 2017. 9-41. Here.
 • [in Polish].Marek Kwiek. Najlepiej zarabiająca kadra akademicka: rola produktywności naukowej i generowania prestiżu na uniwersytetach europejskich (a Polska). Nauka. 4/2017. 2-49. Here.

2016

 • Marek Kwiek. De-privatization in Higher Education: A Conceptual Approach. Higher Education.  DOI 10.1007/s10734-016-0047-3 (published on-line 18 August 2016). 1-21. Here.
 • Marek Kwiek. From Growth to Decline? Demand-Absorbing Private Higher Education when Demand is Over. In: A Global Perspective of Private Higher Education edited by Mahsood Shah and Sid Nair, New York: Elsevier, 2016. 53-80. Here.
 • Marek Kwiek. Academic Entrepreneurialism and Changing Governance in Universities. Evidence from Empirical Studies. In: Multi-Level Governance in Universities. Strategy, Structure, Control, : Jetta Frost, Fabian Hattke, and Markus Reihlen (eds.). Dordrecht: Springer, 2016. 49-74. Here.
 • Marek Kwiek. Constructing Universities as Organizations. University Reforms in Poland in the Light of Institutional Theory. In: Eugenie Samier (ed.), Ideologies in Educational Administration and Leadership. New York: Routledge, 2016. 193-216. Here.
 • Marek Kwiek. From Privatization (of the Expansion Era) to De-privatization (of the Contraction Era). A National Counter-Trend in a Global Context. In: Sheila Slaughter and Barrett Jay Taylor, editors. Higher Education, Stratification, and Workforce Development. Competitive advantage in Europe, the US and Canada. Dordrecht: Springer, 2016. 311-329. Here.
 • Marek Kwiek. The European research elite: A cross-national study of highly productive academics in 11 countries. Higher Education 71 (3). 2016. 379-397. Here.
 • Marek Kwiek. Publish or Perish? The Highly Productive Reserach Elite in European Universities from a Comparative Quantitative Perspective. Higher Education in Russia and Beyond. No. 1(7) 2016. 12-13. Here.
 • Marek Kwiek. Competing for Public Resources: Higher Education and Academic Research in Europe. A Cross-Sectoral Perspective. In: Wojciech Bienkowski, Josef C. Brada, Massaki Kubomiwa, eds., International Perspectives on Financing Higher Education. New York: Palgrave, 2016. 6-24. Here.
 • Marek Kwiek. Global University Rankings in the Polish Context: the University of Warsaw, a Case Study. Maria Yudkevich, Philip G. Altbach and Laura E. Rumbley, eds., The Global Academic Rankings Game. Changing Institutional Policy, Practice, and Academic Life, New York: Routledge. 2016. 146-170. Here.
 • Marek Kwiek. Changing Public-Private Dynamics in Polish Higher Education. International Higher Education. No. 86 (Summer 2016). 18-20. Here
 • Marek Kwiek. National Reforms and Their European Contexts: on Institutional and Instrumental Visions of the University Applied to the Polish Case. In: N. Cloete, L. Goedegebuure, A. Gornitzka, J. Jungblut and B. Stensaker (eds.), Pathways Through Higher Education Research. A Festschrift in Honour of Peter Maassen. Oslo: University of Oslo, 2016. 71-74. Here.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Kariera akademicka w Europie: niestabilność w warunkach rosnącej konkurencji. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(47)/2016. 205-247. Here.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Finansowanie szkolnictwa wyższego w warunkach permanentnej (międzysektorowej) konkurencji o środki publiczne. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(47)/2016. 7-12. Here.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Deprywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Co oznacza i jakie niesie konsekwencje? Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(48)/2016. 7-16.
 • [in Polish]. Antonowicz, D., Brdulak, J., Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, T., Kulczycki, M., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J., Kwiek, M. Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym. Nauka, Vol. 4, ss. 7–33. Here.
 • [in Polish]. Kwiek, M., Antonowicz, D., Brdulak, J, Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Here.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Rosnąca konkurencja o zasoby: uniwersytety a inne instytucje sektora publicznego. Humaniora. Nr 3 (15)/2016. 45-59. Here.

2015

 • Marek Kwiek. The unfading power of collegiality? University governance in Poland in a European comparative and quantitative perspective. International Journal of Educational Development 43, 77-89. Here.
 • Marek Kwiek. Academic generations and academic work: Patterns of attitudes, behaviors and research productivity of Polish academics after 1989. Studies in Higher Education, 40(8), 1354-1376. Here.
 • Marek Kwiek. Non-Publishers in European Universities. International Higher Education. Number 82, Fall 2015. 10-12. Here. Translated into Spanish as “Universidades europeas que carecen de function Investigativa”. Here,. Translated into Spanish (as “Universidades europeas que carecen de function Investigativa”) and Russian (as Непубликующиеся преподаватели европейских университетов).
 • Marek Kwiek. Реформирование европейских университетов : государство всеобщего благосостояния как недостающий контекст. Voprosy Obrazovania/Educational Studies, No. 2 (2015), 8-39. Here.
 • Marek Kwiek. Reforming European Universities: The Welfare State as a Missing Context. In: Pavel Zgaga, Ulrich Teichler, Hans G. Schuetze and Andrä Wolter, eds., Higher Education Reform: Looking Back – Looking Forwards. Frankfurt and New York: Peter Lang, 2015. 93-117. Here.
 • Marek Kwiek. The Role of Individuals and Funding in University-Enterprise Partnerships in Europe. A Cross-National Approach. In: Stoilova Rumiana, Kristina Petkova, Svetla Koleva, eds. Knowledge as a Value, Scientific Knowledge as a Vocation. Sofia: Iztok-Zapad. 2015. 267-290. Sofia: Iztok-Zapad. 2015. Here.
 • Marek Kwiek. Inequality in Academic Knowledge Production. The Role of Research Top Performers Across Europe. In: Emanuela Reale and Emilia Primeri, eds., Universities in transition. Shifting institutional and organizational boundaries. Rotterdam: Sense, 2015. 203-230. Here.
 • Marek Kwiek. The Internationalization of Research in Europe. A Quantitative Study of 11 National Systems from a Micro-Level Perspective. Journal of Studies in International Education, 19(2), 2015. 341-359. Here.
 • Marek Kwiek. Интернационализация академической профессии в Европе. Количественное исследование 11 национальных систем". Вопросы образования (Educational Studies), vol. 1 (2015). 58-87. Here.
 • Marek Kwiek. European Universities and Educational and Occupational Intergenerational Social Mobility. In: Hans-Uwe Otto (ed.), Facing Trajectories from School to Work. Towards a Capability-Friendly Youth Policy in Europe. Dordrecht: Springer. 2015. 87-114.Here.
 • Marek Kwiek, Dominik Antonowicz. The Changing Paths in Academic Careers in European Universities: Minor Steps and Major Milestones. In: Tatiana Fumasoli, Gaele Goastellec and Barbara M. Kehm (eds.), Academic Careers in Europe - Trends, Challenges, Perspectives. Dordrecht: Springer, 2014. 41-68. Here.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji misji badawczej polskich uczelni. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2(46). 2015. 3-34. Tutaj.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Międzypokoleniowa ruchliwość społeczna: szkolnictwo wyższe a drabina edukacyjna i zawodowa w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2(46). 2015. 170-202. Tutaj.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Słowo wstępne: W obliczu nadchodzącej fali reform szkolnictwa wyższego w Polsce. Argumentacja i wizja wspierająca najważniejsze kierunki zmian. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2(46). 2015. 7-16. Tutaj.
 • Marek Kwiek. “Internationalists” and “Locals” in Research: Similar Productivity Patterns Across Europe. International Higher Education. No. 83. Special Issue. 7-9. Here. Tranlated into Spanish (as “Internacionalistas” y “locales” en la investigación: patrones de productividad similares en toda Europa) and Russian (as Интернационализация и научная продуктивность ученых в Европе: схожие тенденции).
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Słowo wstępne: czym są i czym nie są naukowe badania szkolnictwa wyższego? Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(45). 2015. 7-11. Tutaj.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Nierówności w produkcji wiedzy naukowej - rola najbardziej produktywnych naukowców w 11 krajach europejskich. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(45). 2015. 269-308. Tutaj.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Umiędzynarodowienie badań naukowych. Polska kadra akademicka z perspektywy europejskiej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(45). 2015. 39-74. Tutaj.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Reformy uniwersytetów europejskich: państwo dobrobytu jako brakujący kontekst badań i polityki publicznej. Człowiek i Społeczeństwo. Vol. 39, 2015, 165-196. Tutaj.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Młoda kadra: różnice międzypokoleniowe w pracy naukowej i produktywności badawczej. Czym Polska różni się od Europy Zachodniej? Nauka 3/2015. 51-88. Here.

2014

 • Marek Kwiek. "Strong Research Performers” vs. “Strong Teaching Performers” in European Higher Education: a Comparative Quantitative Perspective. Comparative and International Higher Education. Vol. 6 (2014). 20-27. Here.
 • Marek Kwiek. "From System Expansion to System Contraction: Access to Higher Education in Poland". In: Anna Mountford-Zimdars, David Sabbagh and David Post, eds., Fair Access to Higher Education. Global Perspectives. Chicago: University of Chicago Press. 193-215.
 • Marek Kwiek. Internationalization and Research Productivity: “Internationalists” and “Locals” in Polish Universities. Higher Education in Russia and Beyond. No. 2. Fall. 2014, 13-15. Here.
 • Marek Kwiek. The Internationalization of the Polish Academic Profession. A European Comparative Approach. Zeitschrift fuer Paedagogik. 2014. Vol. 60, No. 5. 681-695. Here.
 • Marek Kwiek. Structural Changes in the Polish Higher Education System (1990-2010): a Synthetic View. European Journal of Higher Education. Vol. 4. No. 3. 2014. 266-280. Here.
 • Marek Kwiek. Social Perceptions versus Economic Returns of the Higher Education: The Bologna Process in Poland. In: Tamás Kozma, Magdolna Rébay, Andrea Óhidy, and Éva Szolár (eds.), The Bologna Process in Central and Eastern Europe. Dordrecht: Springer. 147-182. Here.
 • Marek Kwiek. Changing higher education and welfare states in postcommunist Central Europe: New contexts leading to new typologies?Human Affairs. Vol. 24. No. 1. 48-87. Here.
 • Marek Kwiek. Knowledge Production, Regional Engagement and Higher Education in Poland. In: Higher Education in the World 5: Knowledge, Engagement and Higher Education: Contributing to Social Change (GUNI Series on the Social Commitment of Universities). Palgrave Macmillan. 217-220.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Uniwersytet jako „wspólnota badaczy”? Polska z europejskiej perspektywy porównawczej i ilościowej. Nauka i szkolnictwo wyższe (2014), No. 2. (2014). 71-101. Tutaj.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Uniwersytety, produkcja wiedzy i konkurencyjność gospodarcza w Europie Środkowej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Warszawa, nr 1–2/43–44/2014. 91-116. Tutaj.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Przyszłość uniwersytetów w Europie: motywy dyskusji i ich polskie konteksty. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Warszawa, nr 1–2/43–44/2014. 71-90. Tutaj.
 • [in Polish]. Marek Kwiek. Reformy instytucji europejskiego uniwersytetu: napięcia, kolizje, wyzwania. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. Tom LVII-LVIII (2013), ss. 265-287. Tutaj.

2013

 • Marek Kwiek, ed. (2013). European Universities: Changing Roles and Functions in New Environments. Człowiek i społeczeństwo. Vol. 35. No. 1. 1-257. See here.
 • Marek Kwiek. The Theory and Practice of Academic Entrepreneurialism: Transborder Polish-German Institutions. Człowiek i społeczeństwo. Vol. 35 (2013). Here.
 • Marek Kwiek. Polish Universities, Their Regions and Their Impact on Economic Growth. Człowiek i społeczeństwo. Vol. 35 (2013). Here.
 • Marek Kwiek. Introduction: European Universities and Their Changing Roles and Functions. Człowiek i społeczeństwo. Vol. 35 (2013).Here.
 • Marek Kwiek, Heidi Fichter-Wolf. Introduction: German-Polish Transborder Universities in a Challenging Environment. Człowiek i społeczeństwo. Vol. 35 (2013). Here.
 • Marek Kwiek, Dominik AntonowiczAcademic Work, Working Conditions and Job Satisfaction. In: Ulrich Teichler and Ester Ava Höhle (eds.), The Work Situation of the Academic Profession in Europe: Findings of a Survey in Twelve European Countries. Dordrecht: Springer, 2013. 37-54. Here.
 • Marek Kwiek. From System Expansion to System Contraction. Access to Higher Education in Poland. Comparative Education Review. Vol. 57. No. 3. 553-576. Here.
 • Marek Kwiek. From System Expansion to System Contraction. Access to Higher Education in Poland. A short version in: Pavel Zgaga, Ulrich Teichler and John Brennan (eds.), The Globalisation Challenge for European Higher Education. Convergence and Diversity, Centres and Peripheries. Frankfurt and New York: Peter Lang, 2013. 233-258. Here.
 • Marek Kwiek. Marketization, Privatization, and Declining Demographics: Their Impact on Polish Higher Education. International Studies in Education. Vol. 13. No. 3. 2012. 12-20. Here.
 • Marek Kwiek. Reforming European Universities and Reforming European Welfare States: Parallel Drivers of Change? In: International Workshop on Higher Education Reform. Higher education reforms: looking back looking forward: workshop proceedings.Here.
 • Marek Kwiek. Les universités en contexte de mutations économiques et sociales. Une dépendance sans précédent? In: Alain Renaut (ed.), Observatoire européen des politiques universitaires. Politiques universitaires et politiques de développement. Paris: Presses de l’université Paris-Sorbonne (PUPS). 39-58. Here.

2012

 • Marek Kwiek. Marek Kwiek. The Growing Complexity of the Academic Enterprise in Europe: A Panoramic View. European Journal of Higher Education. Vol. 2. Issue 2-3. 112-131. Here. Abstract here.
 • Universities and Knowledge Production in Central Europe. European Educational Research Journal. Vol. 11. No. 1 (2012). 111-126. Here. Abstract here.
 • Marek Kwiek. Changing Higher Education Policies: From the Deistitutionalization to the Reinstitutionalization of the Research Mission in Polish Universities. Science and Public Policy. Vol. 39. Issue 5. 641-654. doi: 10.1093/scipol/scs042. Here. Abstract here.
 • Marek Kwiek. Universities, Regional Development and Economic Competitiveness: the Polish Case. In: Romulo Pinheiro, Paul Benneworth and Glen Jones (eds.), Universities and Regional Development. A Critical Assessement of Tensions and Contradictions. New York: Routledge. 69-85. Here.
 • Marek Kwiek. Marek Kwiek. Public-Private Intersectoral Competition: Fees and Declining Demographics. Compare: A Journal of Comparative and International Education. Vol 42. Issue 1 (2012). 153-157. Here.
 • Poland’s System: Contraction and Implications. International Higher Education. Vol. 69. Fall 2012. 25-26. Here. PDF here.
 • Marek Kwiek. Academic Responses to the Modernisation Agenda of European Universities (with Andrzej Kurkiewicz). In: Marek Kwiek and Andrzej Kurkiewicz (eds.), The Modernisation of European Universities. Cross-National Academic Perspectives. Frankfurt and New York: Peter Lang. 2012. 19-26. Here.
 • Marek Kwiek. The Growing Complexity of the Academic Enterprise in Europe: A Panoramic View. In: Marek Kwiek and Andrzej Kurkiewicz (eds.), The Modernisation of European Universities. Cross-National Academic Perspectives. Frankfurt and New York: Peter Lang. 2012. 27-60 (a short version in: European Journal of Higher Education. First online: DOI:10.1080/21568235.2012.702477). Here.
 • Marek Kwiek. Concluding Remarks: European Strategies and Higher Education. In: Marek Kwiek and Andrzej Kurkiewicz (eds.), The Modernisation of European Universities. Cross-National Academic Perspectives. Frankfurt and New York: Peter Lang. 2012. 333-360. Here.
 • Marek Kwiek. Changes in Higher Education in European Peripheries and Their Contexts: Poland, Norway, and Europe (with Peter Maassen). In: Marek Kwiek and Peter Maassen (eds.), National Higher Education Reforms in a European Context: Comparative Reflections on Poland and Norway. Frankfurt and New York: Peter Lang. 2012. 11-40. Here.
 • Marek Kwiek. The Public/Private Dynamics in Polish Higher Education. Demand-Absorbing Private Sector Growth and Its Implications. In: Marek Kwiek and Peter Maassen (eds.), National Higher Education Reforms in a European Context: Comparative Reflections on Poland and Norway. Frankfurt and New York: Peter Lang. 2012. 127-154. Here.
 • Marek Kwiek. Higher Education Reforms and Their Socio-Economic Contexts: Shifting Funding Regimes and Competing Social Narratives. In: Marek Kwiek and Peter Maassen (eds.), National Higher Education Reforms in a European Context: Comparative Reflections on Poland and Norway. Frankfurt and New York: Peter Lang. 2012. 155-178. Here.
 • Marek Kwiek. Higher Education in Turbulent Times. Concluding Reflections (with Peter Maassen). In: Marek Kwiek and Peter Maassen (eds.), National Higher Education Reforms in a European Context: Comparative Reflections on Poland and Norway. Frankfurt and New York: Peter Lang. 2012. 227-242. Here.

2011

 • Marek Kwiek. Creeping Marketization: Where Polish Public and Private Higher Education Sectors Meet. In: Roger Brown (ed.), Higher Education and the Market. New York: Routledge. 2011. 135-145. Here.
 • Marek Kwiek. Universities and Knowledge Production in Central Europe. In: Paul Temple (ed.), Universities in the Knowledge Economy: Higher Education Organisation and Global Change. New York: Routledge. 2011. 176-195. Here. An expanded version published in European Educational Research Journal, Volume 11, Number 1, 2012, pp. 111-126: here, abstract here.
 • Nina Arnhold, Marek Kwiek. Enabling Smart Growth for Poland Through Education and Skills Supply. In: Fueling Growth and Competitiveness in Poland Through Employment, Skills, and Innovation. Volume 2. Washington DC: World Bank. 2011. 97-130. Here.
 • Marek Kwiek. Polish Private Higher Education, Politics, and Demographics. International Higher Education. No. 64. Summer 2011. 19-22.Here. Chinese version here Spanish version here Russian version here
 • Marek Kwiek. The Public-Private Dynamics in Higher Education. Demand-Absorbing Private Growth and Its Implications. Higher Education Forum. RIHE - Hiroshima. No. 8 (3). 2011. 121-147. Here.

2010

 • Marek Kwiek. Accessibility and Equity, Market Forces and Entrepreneurship: Developments in Higher Education in Central and Eastern Europe. In: Malcolm Tight (ed.), Higher Education. New York: Routledge. 2010. Vol. 3.

2009

 • Marek Kwiek. Entrepreneurialism and Private Higher Education in Europe. In: Michael Shattock (ed.), Entrepreneurialism in Universities and the Knowledge Economy. Maidenhead: Open University Press, 2009. pp. 100-120. Here.
 • Marek Kwiek. Globalisation: Re-Reading Its Impact on the Nation-State, the University, and Educational Policies in Europe. In: Maarten Simons, Michael Peters, and Marl Olssen (eds.), Re-Reading Education Policies: Studying the Policy Agenda for the 21st Century. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers, 2009. pp. 195-215. Here.
 • Marek Kwiek. The Changing Attractiveness of European Higher Education: Current Developments, Future Challenges, and Major Policy Implications. In: Barbara Kehm, Jeroen Huisman and Bjorn Stensaker (eds.), The European Higher Education Area: Perspectives on a Moving Target. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers, 2009. pp. 107-124. Here. A shorter version also in European Educational Research Journal. Vol. 8. No. 2 (2009), pp. 219-236, here.
 • Marek Kwiek. What Is the Public Role of the University? A Proposal for a Public Research Agenda. European Educational Research Journal. Vol. 8. No. 2. 249-255. (with Gert Biesta, Graham Locke). Here.
 • Marek Kwiek. The Two Decades of Privatization in Polish Higher Education. Cost-Sharing, Equity, and Access. In: Jane Knight (ed.),Financing Access and Equity in Higher Education. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. 2009. pp. 149-168. Here. A shorter version published in R. D. Reisz /M. Stock (Hrsg.), Die hochschule. Journal fuer Wissenschaft und Bildung. 2/2008. pp. 94-113, here.

2008

 • Marek Kwiek. Academic Entrepreneurship vs. Changing Governance and Institutional Management Structures at European Universities.Policy Futures in Education. Vol. 6. No. 6. pp. 757-770. Here.
 • Marek Kwiek. Accessibility and Equity, Market Forces and Entrepreneurship: Developments in Higher Education in Central and Eastern Europe. Higher Education Management and Policy. Vol. 20. No. 1.  2008. pp. 89-110. Here.
 • Marek Kwiek. Accessibilite et equite, lois du marche et entrepreneuriat: developpements dans l'enseignement superieur en Europe centrale et de l'Est. Politiques et gestion de l'enseignement superieur. Vol. 20. No. 1. 2008. pp. 1-25. Here.
 • Marek Kwiek. Higher Education and the Nation-State: Global Pressures on Educational Institutions. International Journal of Contemporary Sociology. Vol. 45. No. 1. April 2008. pp. 109-131. Here.
 • Marek Kwiek. Revisiting the Classical German Idea of the University (on the Nationalization of a Modern Institution). Polish Journal of Philosophy. Vol. 2. No. 1. 2008 pp. 55-78. Here. Full version in 2006 as a CPP RP here.

2007

 • Marek Kwiek. The University and the Welfare State in Transition: Changing Public Services in a Wider Context. In: Debbie Epstein et al.World Yearbook of Education 2008. Geographies of Knowledge, Geometries of Power: Framing the Future of Higher Education. New York: Routledge. 2007. pp. 32-50. Here.
 • Marek Kwiek. The European Integration of Higher Education and the Role of Private Higher Education. In: Daniel C. Levy and Snejana Slantcheva (eds.), Private Higher Education in Post-Communist Europe. In Search of Legitimacy. New York: Palgrave/Macmillan. 2007. pp. 119-132. Here.
 • Marek Kwiek. The Welfare State and Higher Education on Their Way Towards Privatisation. Global and Transition Economies' Perspectives. Der Offentliche Sektor. 3/2007. Wien: Technischen Universitaet Wien. 2007. pp. 9-24. Here.
 • Marek Kwiek. The Future of the Welfare State and Democracy: the Effects of Globalization from a European Perspective. In: E. Czerwinska-Schupp (ed.), Values and Norms in the Age of Globalization. Frankfurt and New York: Peter Lang. 2007. pp. 147-172. Here.
 • Marek Kwiek, Piotr W. JuchaczDoctoral Education in Poland. In: S.Powell and H. Green (eds.), The Doctorate Worldwide. Maidenhead and New York: Open University Press. McGraw Hill. 2007. pp. 77-97. Here.

2006 and before

 • Marek Kwiek. The Classical German Idea of the University Revisited, or on the Nationalization of the Modern Institution. Center for Public Policy Research Papers Series, vol. 1 (2006). Poznan: CPP AMU. 2006. pp. 1-44. Here. View abstracthere.
 • Marek Kwiek. The Harmonisation of European Educational Policies vs. Private Institutions in the Transition Countries. Prospero. A Journal of New Thinking in Philosophy for Education. Vol. 12. No. 1. 2006. 47-54. Here.
 • Marek Kwiek. The Emergent European Educational Policies Under Scrutiny. The Bologna Process from a Central European Perspective.European Educational Research Journal. Vol. 3. No. 4, 2004, pp. 759-776: download here, and in V. Tomusk (ed.), Creating the European Area of Higher Education. Voices from the Periphery, Dordrecht: Springer, 2006, pp. 87-116: download here.
 • Marek Kwiek. The Institution of the University: the Perspective of the Discourse on the European Higher Education and Research Space, Jan de Groof and Gracienne Lauwers (eds.), Cultural and Educational Rights in the Enlarged Europe. Antwerpen: Wolf Legal Publishers. pp. 287-300. 2006. Here.
 • Marek Kwiek. Reforming Higher Education: Lessons from the Transition Countries" (a powerpoint presentation). Here.
 • Marek Kwiek. The University and the State in a Global Age: renegotiating the traditional social contract? European Educational Research Journal. Vol. 4. No. 4. 2005, 2006, 324-341. Here.
 • Marek Kwiek. The State, the Market, and Higher Education. Challenges for the New Century. In: Marek Kwiek (ed.), The University, Globalization, Central Europe, Frankfurt a/Main and New York: Peter Lang, 2003, pp. 71-114. Here.
 • Marek Kwiek. The International Attractiveness of the Academic Profession in Europe: The Case of Poland. In: The International Attractiveness of the Academic Workplace in Europe ed. by J. Enders and E. de Weert, Frankfurt/Main: GEW, 2004, pp.332-349. Here.
 • Marek Kwiek. Doctoral Degrees and Qualifications in the Context of the European Higher Education Area and the European Research and Innovation Area: Poland. In: Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects, ed. by J. Sadlak. UNESCO-CEPES Publications, 2004, pp.119-134. Here.
 • Marek Kwiek. Education and Human Rights in Poland. In: No Person Shall Be Denied the Right To Education: The influence of the European convention on human rights on the right to education and rights in; educacation, Jan De Groof, Gracienne Lauwers (editors), Antwerpen: Wolf Legal Publishers, 2004, pp. 407-420.
 • Marek Kwiek. The Nation State, Globalization, and the Modern Institution of the University. Theoria. A Journal of Social and Political Theory, New York-Oxford: Berghahn Books, No. 96, December 2000, pp. 74-99. Here. Reprinted in Marek Kwiek (ed.), The University, Globalization, Central Europe. Frankfurt and New York: Peter Lang, pp. 235-260, here.
 • Marek Kwiek. Academe in Transition: Transformations in the Polish Academic Profession. In: Philip G. Altbach (ed.), The Decline of the Guru: The Academic Profession in Developing and Middle-Income Countries, Boston College, CIHE, 2002, pp. 281-305.Here. Translated into Spanish in El Ocaso del guru, ed. Manuel Gil Anton, Mexico City: Universidad Autonoma Metropolitana, 2004, pp.371-400). Here. Also published in Higher Education. Vol. 43, pp. 455-476, 2003.
 • The Missing Link: Public Policy for the Private Sector in Central and East European Higher Education, Society for Research into Higher Education Internatonal News, London: Open University Press, 2/2003, pp. 5-7. Here.
 • Social and Cultural Dimensions of the Transformation of Higher Education in Central and Eastern Europe. Higher Education in Europe, London: Carfax Publishing, vol. XVI, no. 3, Fall 2001, pp. 399-411. here. Also French and Russian editions (dowload a French version as a PDF file here); (download a Russian version as a PDF file).
 • Globalization and Higher Education. Higher Education in Europe, London: Carfax Publishing, vol. XVI, no.1, Spring 2001, pp. 27-39. Here. Also French and Russian editions: (downolad a French version as a PDF file here) (download a Russian version as a PDF file)
 • Freedom and Globalization, In: P. Juchacz, R. Kozlowski, editors, Freiheit und Verantwortung. Moral, Recht und Politik, Frankfurt a/Main: Peter Lang Scientific Publishers, 2002, pp. 107-117. Here.
 • The Internationalization and Globalization of Higher Education in Central and Eastern Europe. Society for Research into Higher Education International News, No. 47, London: Open University Press, November 2001, pp. 3-5. Here.
 • Central European Higher Education and Global Pressures: the Three Aspects of Globalization. In: Z. Drozdowicz (ed.),Transformations, Adaptations, and Integrations. Global and Local Problems, Poznan: Humaniora, 2001, pp. 161-173. Here.
 • Agents, Spectators and Social Hope: Richard Rorty and American Intellectuals. Theoria. A Journal of Social and Political Theory, New York and London: Berghahn Books, No. 101, June 2003, pp. 25-49. Here.
 • Wolf Lepenies: Homo Europaea Intellectualis Revisited. In: E. Czerwinska-Schupp (Hrsg.), Philosophie an der Schwelle des 21. Jahrhunderdts, Frankfurt a/Main and New York: Peter Lang, 2003, pp. 329-348). Here.
 • After Philosophy: The Novelist as Cultural Hero of Modernity? On Richard Rorty's New Pragmatism. Theoria. A Journal of Social and Political Theory, New York and London: Berghahn Books, No. 92, December 1998, pp. 77-97. Here.
 • Zygmunt Bauman and the Question of the Intellectual in Postmodernity. Working Paper Series, The Center for Western European Studies, University of California at Berkeley. No. 22, 1998. Here.
 • The Institution of the University: the Perspective of the Discourse on the European Higher Education and Research Space, Jan de Groof and Gracienne Lauwers (eds.), Cultural and Educational Rights in the Enlarged Europe. Antwerpen: Wolf Legal Publishers. pp. 287-300. 2006. Here.

Selected papers in Polish:

2013 and before:

 • Reformy instytucji europejskiego uniwersytetu: napięcia, kolizje, wyzwania. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. Tom LVII-LVIII. Kraków. 2013. 265-287. Tutaj.
 • Dokąd zmierzają międzynarodowe badania porównawcze szkolnictwa wyższego? W: Piotr Orlik i Krzysztof Przybyszewski (red.), Filozofia a sfera publiczna. Poznań: WN IF UAM. 2012. 449-468. Tutaj.
 • Komisja Europejska a uniwersytety: różnicowanie i izomorfizacja systemów edukacyjnych w Europie. W: M. Domaradzki et al. (red.), Język, rozumienie, komunikacja. Poznań: WN IF UAM. 2011. 211-224. Tutaj.
 • Co to znaczy atrakcyjny uniwersytet? Różne konsekwencje transformacji instytucjonalnych dla różnych interesariuszy. W: C. Kościelniak i J. Makowski (red.), Wolność, równość, uniwersytet. Warszawa: Instytut Obywatelski. 2012. 73-110. Tutaj.
 • Przyszłośc polskiego szkolnictwa wyższego. Sprawy nauki. Nr 11 (150). Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2009. 28-35. Tutaj.
 • Fenomen (publicznych) uniwersytetów przedsiębiorczych w Europie. Szerszy kontekst rozważań. W: A. Grzegorczyk i J. Sójka (red.), Fenomen Uniwersytetu. Poznań: Wyd. Naukowe UAM. 2008. 181-204. Tutaj.
 • Uniwersytet a państwo w epoce globalnej. Renegocjacja tradycyjnego kontraktu społecznego? Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. Tom XLIII-XLIV (2005/2006), Kraków. 2006. 43-80. Tutaj.
 • Nowe konteksty myślenia o edukacji w Europie: przykład globalizacji. W: S. Amsterdamski (red.), Globalizacja i co dalej? Warszawa: IFIS PAN. 2004. 258-280. Tutaj.
 • Narodziny uniwersytetu z ducha nowoczesności. Uwagi o transformacjach instytucji w epoce globalnej. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom XXXVII-XXVIII. 2004. 45-62. Tutaj.
 • Miejsce filozofii na uniwersytecie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. W: E. Piotrowska i J. Wiśniewski (red.),Dydaktyka filozofii u progu XXI wieku. Poznań: Humaniora. 2002. 111-126. Tutaj.
 • Filozofia – demokracja – uniwersytet. Wyzwania epoki globalizacji. W: P. W. Juchacz i R. Kozłowski (red.), Filozofia a demokracja. Poznań: Wyd. Nauk. IF UAM. 2001. 193-207. Tutaj.
 • Melancholia – utopia – intelektualiści (czytając Wolfa Lepeniesa). M. Szcześniak (red.), Między humanistyką a przyrodoznawstwem. Poznań: WN IF UAM. 2000. 133-149. Tutaj.
 • Knowledge and History. The New French Humanities and Deleuze’s Nietzscheanizm. Master of Business Administrartion. A Journal. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. 2000. Warszawa. 26-32. Tutaj.
 • Kryzys tożsamości. Filozoficzne pytania o uniwersytet jako instytucję nowoczesną. Humaniora 11/2000. Poznań. 1-10.
 • Filozofia, polityka i dwa typy perswazji kulturowej. W: R. Liberkowski (red.), O sprawiedliwości. Poznań: Wyd. Naukowe IF UAM. 2000. 131-154. Tutaj.
 • Już nigdy nie będzie tak, jak dawniej. Nowoczesność, globalizacja, uniwersytet. Przegląd Bydgoski. Vol. XI. Bydgoszcz. 2000. 9-28.
 • Tożsamość narodowa – państwo narodowe – demokracja. Filozoficzne i polityczne wyzwania epoki globalizacyjnej. W: Z. Drozdowicz, Z. W. Puślecki (red.), Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie. Humaniora. Poznań. 2000. 73-81.Tutaj.
 • O autowizerunku filozofa. Między tekstem a wspólnotą. Opcje. Dwumiesięcznik kulturalny. 4. 2000. Katowice. 14-25. Tutaj.
 • The Identity Crisis? Philosophical Questions about the University as a Modern Institution. In: K. Glass, Z. Drozdowicz (eds.), Europaeisierung der Bildungssysteme. Poznań-Vienna: Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien. 2000. 23-37. Tutaj.
 • Jakiegoż to adwersarza, jakiegoż wroga należy pokonać? (Hegel – Nietzsche – Deleuze). Kultura współczesna. Teoria. Interpretacje. Krytyka. Nr 3 (21). 1999. 107-115.
 • Paul de Man, filozofia, polityka. W: R. Liberkowski (red.), Filozofia a polityka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1998. 91-124. Tutaj.
 • Filozofia a nauka i literatura w ponowoczesności. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii socjologii teoretycznej. Tom XXI-XXII. Kraków: Aureus. 1998. 159-174. Tutaj.
 • Filozofia – polityka – zmienianie świata (francuski heglizm: między pracą tekstualną a propagandą polityczną). W: T. Buksiński (red.), Idee filozoficzne w polityce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1998. 193-213. Tutaj.
 • Kant – Nietzsche – Foucault. Rzecz o dawaniu przykładów w filozofii. W: M. Kwiek (red.), ‘Nie pytajcie mnie, kim jestem...’ Michel Foucault dzisiaj. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1998. 199-238. Tutaj.
 • Michel Foucault – rozdział polski (appendix mniej filozoficzny). W: M. Kwiek (red.), ‘Nie pytajcie mnie, kim jestem...’ Michel Foucault dzisiaj. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1998. 289-302. Tutaj.
 • Between the Community and the Text (French Philosophy, Politics, and the Figure of the Intellectual – from Sartre to Foucault). Trames. An International Journal of the Humanities and Social Science. No. 2. Vol. 2 (52/47). 1998. Tallin: Academy of Sciences Publishers. 165-185. Tutaj.
 • Postmodernism, Science, Philosophy. 2B. A Journal of Ideas. Chicago: Northwestern University Press, No. 13-14 (1998). 29-46. Tutaj.
 • Intellectuals in Postmodernity? In: G. Bianchi, E. Visnovsky (eds.), Discourse - Intellectuals - Social Communication. Bratislava: Veda Publishers. 1997. 294-305. Tutaj.
 • On the Tragic Differend (Dilemmas of Lyotard - Dilemmas of Postmodernisty). Lingua ac communitas. No. 7 (Summer) 1997. 75-88. Tutaj.
 • Indywidualizm jako ideał moralny (czytając Charlesa Taylora). W: A. Pałubicka (red.), Kulturowe konteksty idei filozoficznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1997. 21-36. Tutaj.
 • Romantyzm i pragmatyzm Richarda Rorty’ego. W: A. Pałubicka (red.), Kulturowe konteksty idei filozoficznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1997. 131-150. Tutaj.
 • Przeciw tyranii Hegla, albo przechadzka po francuskiej myśli ponowoczesnej. W: R. Kozłowski (red.), Hegel a współczesność. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1997. 139-148. Tutaj.
 • Bataille – między Heglem a Nietzschem? Opcje. Kwartalnik kulturalny. 4(19). 1997. 96-103.
 • Polski postmodernizm? Kultura współczesna. Teoria. Interpretacje. Krytyka. Warszawa: Instytut Kultury. 1997. 34-43.
 • „Powinni tylko iść za tym, który prowadzi...”, czyli o filozofii i polityce (Sartre – Barthes – Foucault ). W: A. Jamroziakowa (red.), Rewizje – kontynuacje. Sztuka i estetyka w czasach transformacji. Poznań: Humaniora. 1997. 51-74. Tutaj.
 • Rorty a autokreacja. W: A. Szahaj (red.), Między pragmatyzmem a postmodernizmem. Toruń: Wydawnictwo UMK. 1995 123-137. Tutaj.
 • Włóczęgostwo filozoficzne. Esej o Zygmuncie Baumanie. W: A. Zeidler-Janiszewska (red.), Trudna ponowoczesność. Poznań: Humaniora. 1995. 85-103. Tutaj.
 • Znak historii (Lyotard, Rorty, Foucault). W: A. Pałubicka (red.), Szkice z filozofii kultury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1994. 51-65. Tutaj.
 • Dlaczego neopragmatyzm kocha literaturę, czyli o wyższości ‘mądrości powieści’ nad ‘mądrością filozofii’. W: A. Pałubicka (red.), Szkice z filozofii kultury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1994. 83-103. Tutaj.
 • Lyotardowskiej wzniosłości motywy estetyczne, etyczne i polityczne. W: A. Zeidler-Janiszewska (red.), Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna. Warszawa: Instytut Kultury. 1994. 136-152.
 • Richarda Rorty'ego postmodernistyczny świat ironii. Kultura współczesna. Teoria. Interpretacje. Krytyka. Nr 1. 1993. 56-66.Tutaj.
 • Richard Rorty jako filozof rekontekstualizacji. W: A. Jamroziakowa (red.), Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce. Poznańskie studia z filozofii nauki. Tom 13. 1993. 243-264. Tutaj.
 • On Some Richard Rorty's Evolution. Ruch Filozoficzny. Toruń. Tom L. Nr 2. 1993. 195-200. Tutaj.
 • Nowe rekonfiguracje wiedzy i władzy. Instytucja uniwersytetu a klasyczne powojenne państwo dobrobytu. Studia Pedagogiczno-Artystyczne. Nr 1. Warszawa-Kalisz. 2006. 35-50. Tutaj.
 • Znak historii (Lyotard, Rorty, Foucault). W: A. Pałubicka (red.), Szkice z filozofii kultury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1994. 51-65.
 • Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej. Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1999.Tutaj.
 • Rorty’s Elective Affinities. The New Pragmatism and Postmodern Thought. Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1999. Tutaj.
 • Rorty i Lyotard. W labiryntach postmoderny. Poznan: Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1995. Tutaj.
 • The University and the State. A Study into Global Transformations: A Ukrainian translation: Університет і держава Вивчення глобальних трансформацій. Марек Квієк, Університет і держава. Вивчення глобальних трансформацій, Київ - Таксон – 2009. Tutaj.
 • "Nie pytajcie mnie, kim jestem..." Michel Foucault dzisiaj. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM, 1998. Tutaj.
 • Marek Kwiek and Taras Finikov (2001). The Polish Law on Higher Education: Experience and Lessons. Kiev: Taxon Publishing House. PDF here.

Speeches and addresses (selection):

 • Wuppertal, Germany - Bergische Universität, Wuppertal, Germany, IZWT Kolloquium invited lecture: ”Top Performers” and ”Top Earners” across European Universities: High Research Productivity and High Academic Incomes Explored", January 2018.
 • Warsaw, Poland - Gala Speech at the LUMEN 2017 Leaders in University Management Annual Conference, "Competition, Measurability, and Comparability in Science as a Challenge to the Polish Science System", November 2017.
 • Cambridge, the UK – CHER 29th Annual Conference, University of Cambridge, “De-Privatization in Higher Education. A Conceptual Approach Generated by Recent Empirical Evidence”, September 2016;
 • Budapest, Hungary – 2nd Central European Higher Education Cooperation Conference, Central European University, Keynote Speech, “The Growing Social Stratification in European Universities: Research Productivity and Collaboration as Key Change Drivers?”, June 2016
 • Seoul, South Korea – Conference “Research Collaboration and Entrepreneur Activities in the Knowledge Society”, Seoul National University, presentation on “Patterns of University Salaries Across Europe: Age, Gender, and Academic Disciplines”, April 2016
 • Aveiro, Portugal – Conference “Academic profession in knowledge based society: the project conceptual and methodological definition”, University of Aveiro, presentation on “Major Theories of Research Productivity and Empirical Findings about New Entrants to the Polish Academe”, September 2015
 • Cracow, Poland - Keynote Speech, Conference “Economic Challenges for Higher Education in Central and  Eastern Europe”, Cracow University of Economics, “The Polish Academic Profession: What We Know, What We Do Not Know, and What We Would Like to Know – from a European Comparative Perspective”, April 2015
 • Poznan, Poland - Opening Speech, 20th Anniversary of the Compostela Group of Universities, “The European Research Ultra-Elite. What They Think and How They Work? A Cross-National Study of Highly Productive Academics in 11 Countries”, October 2014
 • Rome, Italy, CHER - Consortium of Higher Education Researchers Annual Conference, September 2014, "The European Research Ultra-Elite. A Cross-National Study of Highly Productive Academics in 11 Countries".
 • Rotterdam, the Netherlands, EGOS - 30th EGOS Colloquiem, June 2014. "University Reforms vs. Academic Beliefs and Attitudes. Towards Universities as Organizations". PDF here.
 • Kiev, Ukraine, The Ministry of Science and Science and USAID, June-July 2014. Workshops on Higher Education Strategies, Reform Planning and Reform Implementation.
  1. The Political Economy of (Higher) Education Reform. PDF here.
  2. The Content and Structure of National Higher Education Strategies, Their Roles in the Reform Gestation, Adoption, and Implementation. PDF here.
  3. Polish Higher Education Reforms. An Overview of a Success Story. PDF here.
  4. Missions, Visions, and Strategies in Higher Education Reforms. A Practical Approach. PDF here.
  5. Trends in Higher Education in Europe (and Central Europe). PDF here.
 • London, the UK, Institute of Education. March 2014. CHES Guest Lecture Series: "Academic Behaviours, Attitudes, and Productivity. Poland in a European Quantitative and Comparative Perspectives". PDF here.
 • Oslo, Norway – Conference “European Integration in Western Balkans”, presentation on “Private Higher Education in Europe: Looking into the Future”, University of Oslo, February 2014
 • Paris, France – Meeting of UNESCO Chairs in Higher Education, UNESCO Headquarters, Paris, “ UNESCO Chair in Institutional Research: a Polish Case”, January 2014
 • Ljubljana, Slovenia - 10th International Workshop on Higher Education Reform (WHER), University of Ljubljana, Ljubljana, “Reforming European Universities and Reforming European Welfare States: Parallel Drivers of Change?”, October 2013, PDF here.
 • Warsaw, Poland - International University-Business Forum. European Commission and the Ministry of Science and Higher Education, Panel chair: Universities and Technology Transfer. October 2013
 • Moscow, Russia - International Conference on High Participation Systems and Russian Educational Research Association (RERA) Annual Conference, Higher School of Economics, “Universal Access in a Contracting System. Challenges, Implications, and Policy Dilemmas”, September 2013
 • Lausanne, Switzerland. CHER 2013 Annual Conference (Consortium for Higher Education Researchers), September 2013. "The Deinstitutionalization and the Reinstitutionalization of the Research Mission in Polish Universities". PDF here.
 • Warsaw, Poland – “Financing Higher Education International Conference”,  presentation on  “Changing Contexts and Rationales: Trends in Teaching and Research Funding from a European Cross-National Perspective”, June 2013
 • Brussels, Belgium - The Fifth European University-Business Forum (UBF),  European Commission. Rapporteur, May 2013
 • Gothenburg, Sweden – WORKABLE conference, University of Gothenburg, “Labour-market trajectories of young Europeans. Educational and occupational intergenerational social mobility in the light of evidence from the EU-SILC (a European comparative perspective)”, December 2011
 • Ljubljana, Slovenia. Internationalisation and globalisation processes and their impact on national higher education systems. “Higher Education, Politics and Demographics in the Times of Educational Contraction”. November 2011.
 • Sopot, Poland. Keynote Speaker. Polish EU Presidency Conference: The Modernization of Higher Education. “The Growing Complexity of the Academic Enterprise. Challenges Ahead”. October 2011.
 • Berlin, Germany. ECER – the annual European Conference on Educational Research. Chair: “Europeanisation of Higher Education”. September 2011.
 • Oslo, Norway – NORPOL conference, University of Oslo, “The New Public-Private Dynamics in Polish Higher Education”, January, 2010
 • Oslo, Norway - NORPOL conference, University of Oslo, “Higher Education Funding in Poland: Traps of Financial Self-Reliance?”, January 2010
 • Oslo, Norway – NORPOL conference, “Contexts for Polish Higher Education Reforms 2008-2010: De-institutionalization, Competing Social Narratives, and the Private Sector Growth”, December 2010
 • Oslo, Norway – NORPOL conference, University of Oslo, “Creeping Marketization: Where Polish Private and Public Higher Education Sectors Meet”, September 2009
 • Oslo, Norway – NORPOL conference, University of Oslo, “The Two Decades of Privatization in Polish Higher Education: Cost-Sharing, Equity, and Access”, September 2009
 • Ann Arbor, USA. University of Michigan. Towards a European Higher Education Area: Bologna Process and Beyond. “Equitable Access to Higher Education”, March 2009.
 • OECD Thematic Review Seminar on the "Review of Tertiary Education", Budapest, Hungary, November 2008 (invited lecture) Marek Kwiek, "Tertiary Education and Regional Economic Competitiveness and Innovation from a Central European Perspective"
 • University of Ghent, Belgium, 18-20 May, 2008, General Rapporteur to the conference "Bologna 2020: Unlocking Europe's Potential - Contributing to a Better World" Marek Kwiek, "Bologna 2020: Towards Conclusions from a general Rapporteur"
 • Institute of Political Sciences, Berlin School of Economics, Berlin, Germany, October 6, 2007 (invited lecture, for a PRESOM - "Privatisation and the European Social Model" - seminar Marek Kwiek, "The University and the Welfare State in Transition"
 • Paris, France - UNESCO-IIEP, EUEREK conference, “Private Higher Education – an Overview”, March 2006
 • Institute of Education, University of London, the UK, December 5, 2006 (CHES seminar guest lecture) Marek Kwiek, "On Accessibility and Equity, Market Forces and Entrepreneurship: Recent Developments in Higher Education in Central and Eastern Europe".
 • "Geographies of Knowledge, Geographies of Power" seminar, Gregynog, University of Wales, the UK, January 18, 2006 Marek Kwiek, "The Welfare State in Transition: Changing Public Services in a Wider Context".
 • ECER 2005 Annual European Educational Research Association (EERA) Congress, Dublin Marek Kwiek, Keynote Address ECER 2005 (September 9, 2005)
 • Marek Kwiek, "Academic Entrepreneurship vs. Changing Governance and Institutional Management Structures at European Universities" (Poznan EUEREK conference, October 2006)
 • Marek Kwiek, "Academic Entrepreneurship and Private Higher Education in Europe" (Poznan EUEREK conference, October 2006)  

As well as about 40 presentations at international conferences and seminars, mostly across Europe, organized within completed international comparative projects: WORKABLE, EDUWEL, EUROAC, GOODUEP, Fulbright NCS, EUEREK and others.

Projects