Center for Public Policy Studies

Raport Marka Kwieka dla Parlamentu Europejskiego „Umiędzynarodowienie instytucji badawczych w UE. Bibliometryczne badanie przeglądowe” (2019, 157 ss.) – już jest po polsku!

Marek Kwiek, Umiędzynarodowienie instytucji badawczych w UE. Bibliometryczne badanie przeglądowe. Brussels: European Parliament, 2019 (121 ss., ISBN: 978-92-846-4871-9).

Do pobrania Tutaj.

The original English version is Here.

Studium zostało napisane na wniosek Zespołu ds. Przyszłości Nauki i Techniki (STOA), a za jego koordynację odpowiada Dział Prognoz Naukowych w Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych (EPRS) Sekretariatu Parlamentu Europejskiego.

Współpraca międzynarodowa w badaniach naukowych jest rdzeniem współczesnych systemów nauki i szkolnictwa wyższego, a udział publikacji pisanych we współpracy międzynarodowej na świecie i w Europie rośnie. Celem badania jest przeanalizowanie, na podstawie gromadzonych na dużą skalę danych na temat trendów zachodzących w zakresie publikacji i cytowań w danym czasie (w ostatnim dziesięcioleciu), jak zmienia się charakter produkcji naukowej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE-28) oraz jak kształtuje się tendencja do wyraźnie postępującego umiędzynarodowienia w tym zakresie. Badanie jest wypadkową wiedzy teoretycznej na temat współpracy międzynarodowej w badaniach naukowych oraz najbardziej aktualnych danych empirycznych i ich analizy.

W tym badaniu ilościowym przeprowadzono analizę na makropoziomie państw i mezopoziomie instytucji flagowych, aby ocenić zróżnicowanie tempa tych zmian i ich skali w poszczególnych państwach i instytucjach. W sprawozdaniu wykorzystano dane z bazy Scopus i narzędzia SciVal za lata 2007–2017, natomiast analizę współpracy badawczej przeprowadzono w oparciu o dane bibliometryczne na temat publikacji i cytowań. Analizę empiryczną poprzedza kolejno opis czynników motywujących oraz największych przeszkód w procesach umiędzynarodowienia badań. W badaniu zaproponowano warianty polityki, które mogą poprawić międzynarodową współpracę badawczą na szczeblu europejskim.