Center for Public Policy Studies

The date of the 5th National Conference of Higher Education Researchers announced: October 19-20, 2017. Abstracts most welcome!

The date of the 5th National Conference of Higher Education Researchers announced:  October 19-20, 2017. Abstracts most welcome!

The call for proposals is here.

V Ogólnopolska Konferencja
Badaczy Szkolnictwa Wyższego
19–20 października 2017
Poznań, Hotel Mercure

Nadsyłanie abstraktów: 16 czerwca 2017 r.
Informacja o przyjęciu abstraktu: 30 czerwca 2017 r.
Nadsyłanie tekstów: pokonferencyjny numer „Nauki i Szkolnictwa Wyższego” 30 listopada 2017
Publikacja: I kwartał 2018 roku

Dziś, gdy instytucja uniwersytetu znalazła się w samym centrum dyskusji dotyczących społecznego i gospodarczego rozwoju nowoczesnych społeczeństw, teoretyczny namysł
i empiryczne badania jej przekształceń mają znaczenie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Bardzo trudno jednak ujmować jej przemiany w oderwaniu od transformacji, jakim poddawana jest cała tkanka społeczna, w której uniwersytet jest osadzony. Nowoczesny uniwersytet – podobnie jak, szerzej, całe szkolnictwo wyższe – podlega dzisiaj bowiem dokładnie takim samym presjom jak inne nowoczesne instytucje społeczne. Dzieje się tak na całym świecie, również w Polsce, gdzie jesteśmy obecnie świadkami przygotowywania reform mających na celu głębokie zreorganizowanie systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Uważamy, że w tej sytuacji istotnego znaczenia nabierają badania szkolnictwa wyższego.

Już piąty raz Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM zaprasza wszystkich badaczy i badaczki szkolnictwa wyższego i nauki na ogólnopolską konferencję. Dwa dni obrad mają służyć nie tylko merytorycznej dyskusji nad prezentowanymi referatami, ale również postępującej integracji środowiska i ożywionej dyskusji wykraczającej poza konferencyjne ramy.

Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku interesująca nas problematyka wykraczać będzie poza wąsko zdefiniowane ramy dyscyplin. Zmiany ładu akademickiego, stratyfikacja systemów szkolnictwa wyższego, zarządzanie instytucjami szkolnictwa wyższego, problemy pracy akademickiej, ewaluacja jednostek, nierówności w dostępie do szkolnictwa wyższego, to tylko niektóre z tematów, które znajdują się w orbicie zainteresowań polskich badaczy szkolnictwa wyższego.

Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień. Organizatorzy przewidują sesję dla młodych badaczy, w trakcie której będą mieli oni możliwość zaprezentowania swoich projektów prac doktorskich dotyczących problematyki szkolnictwa wyższego i poddania ich publicznej konsultacji w gronie doświadczonych badaczy. Abstrakty (400–500 słów) oraz krótki biogram (50–100 słów) prosimy przesyłać na dwa adresy (zawsze łącznie): kwiekm@amu.edu.pl; krysszad@amu.edu.pl

Rada Naukowa Konferencji:
dr hab. Dominik Antonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
dr hab., prof. SGH Jakub Brdulak (Szkoła Główna Handlowa),
dr hab. Emanuel Kulczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
dr hab. inż., prof. PG Krzysztof Leja (Politechnika Gdańska),
dr hab. Radosław Rybkowski (Uniwersytet Jagielloński),
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Uniwersytet Jagielloński),
dr hab., prof. PG Joanna Wolszczak-Derlacz (Politechnika Gdańska).

Komitet Organizacyjny: prof. dr hab. Marek Kwiek, dr Krystian Szadkowski